Перелік експертиз

Економічна експертиза поділяється на:econom

1. Експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності (бухгалтерська) - досліджує закономірності утворення та відображення інформації у бухгалтерському та податковому обліку за господарськими операціями. 

Об'єктом бухгалтерської експертизи є документи, бухгалтерські реєстри та бухгалтерська звітність, в яких відображена господарська діяльність підприємств, у тому числі й протиправна.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи підтверджується документально вказана в акті інвентаризації (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) товарно-матеріальних цінностей (товарів, тари) на суму (зазначається сума) на даному підприємстві (установі, організації) за період (зазначити)?
 • У який період утворилася нестача, яку встановлено актом інвентаризації у сумі, і х відповідав за збереження товарно-матеріальних цінностей у цей період згідно з чинними нормативно-правовими актами?
 • У якій сумі обчислюється розмір матеріальної шкоди, завданої (зазначається кому) у зв'язку з нестачею, яку встановлено інвентаризацією (вказується акт інвентаризаційної комісії (зазначити дату)?
 • Чи підтверджуються документально висновки ревізії (зазначаються реквізити акта ревізії) в частині, що стосується завищення обсягу та вартості виконаних робіт
 • Чи підтверджується документально зазначене в акті податкової адміністрації (вказуються реквізити акта) заниження прибутку виробничо-комерційною фірмою за період (зазначається за який)
 • Якщо підтверджується,правильно вирахувана сума додаткових податків, які фірма має внести до бюджету?
 • Чи підтверджується документально вказаний у позовній заяві гр.А розмір завданої йому шкоди у зв'язку з невиконанням відповідачем Б. умов договору (зазначається якого)?
 • Чи обгрунтовано сплачена заробітна плата (зазначається, кому і за який період) за дану роботу? Якщо необгрунтовано, то в якій сумі?
 • Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та контролю, могли сприяти виникненню матеріальних збитків (нестача, необгрунтоване списання матеріалів, сировини та готової продукції)?
 • Чи підтверджується документально нестача основних засобів?
 • Чи підтверджується документально обгрунтованість застосування підприємством (назва) нульової ставки з податку на додану вартість за експортними операціями за контрактом (№, дата)? 

2. Експертиза документів про економічну діяльність підприємств і організацій - досліджує закономірності утворення та відображення інформації щодо фінансово-економічних показників діяльності підприємств, формування їх статутних фондів, акціонування, паювання, банкрутства та ліквідації підприємств, орендних відносин, цільового використання бюджетнх та інщих коштів підприємств за господарськими операціями.

Об'єктами документів про економічну діяльність підприємств і організацій є матеріальні носії інформації економічного характеру (бухгалтерські дані та звіти, планові та аналітичні документи), в яких відображаються як позитивні, так і негативні зміни економіки, бухгалтерського обліку та контролю, аналізу господарської діяльності. Об'єкти економічної експертизи конкретизують її предмет і визначають параметри досліджень відповідно до завдань, поставлених на її вирішення.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності (зазначити організацію) на дату укладання або закінчення терміну дії угоди (зазначити реквізити). Як вказані показники вплинули на результати господарсько-фінансової діяльності (зазначити організацію, підприємство)?
 • Чи підтверджується документально розмір внеску (сума) до статутного фонду (зазначається організація, підприємство) та яка частка відповідно до статутних документів підлягає поверненню учаснику, що вибули зі складу засновників, та на яку суму, дата виходу?
 • Яка частка майна пропорційна частці статутного фонду, що підлягає виплаті учасникові у разі його виходу із складу засновників?
 • Визначити розмір збитку від необгрунтованого заниження орендної плати за період (зазначається який) і в якій сумі?
 • Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та контролю, призвели до матеріальних збитків від заниження орендної плати?
 • Чи підлягає індексації частка капітальних вкладень (назва підприємства) у складі незавершеного будівництва (назва підприємства)?

3. Експертиза документів фінансово-кредитних операцій - досліджує закономірності утворення та відображення інформації у банківському обліку і звітності за господарськими операціями.

Об'єктом дослідження є документи бухгалтерського, податкового обліку і звітності; документи про економічну діяльність підприємств і організацій; документи фінансово-кредитних операцій.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи відповідає вимогам чинного законодавства документальне оформлення операцій (яким банком) з надання кредитів, з повноти нарахування та сплати відсотків за користування кредитами (якому позичальнику)?
 • Чи відповідає перелік наданих документів підприємством банку для отримання кредитних коштів за кредитною угодою чинному Положенню про кредитування?
 • Якими бухгалтерськими документами підтверджується наявність майна у підприємства що надане останнім в заставу за кредитною угодою? 
 • У якій сумі нанесені збитки банку в результаті необгрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою?
 • Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільов використання кредитних коштів за угодою?
 • У відповідності до яких нормативних документів передбачено формування банком страхового резерву за рахунок валових витрат та формування загального резерву за рахунок прибутку?
 • Чи підтверджується документально дотримання банком (назва) відповідних нормативів відрахувань до страхового резерву?

Замовити зворотній дзвінок

Зворотній дзвінок

Дякуємо, незабаром ми зв'яжемося з вами!